Na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi i člana 12. Statuta Advokatske komore Republike Srpske, Skupština

Advokatske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 12. marta 2005. godine, usvojila je prijedlog Tarife o

nagradama i naknadi troškova za rad advokata, a Ministarstvo pravde Republike Srpske, Odlukom broj: 03/2-052-

573/05, 4. jula 2005. godine dalo saglasnost na sljedeću

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

( ‘Sl. glasniku RS’, br. 68 od 22. jula 2005)

Član 1.

Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (u daljem tekstu: Tarifa) određuju se visine nagrade koja

pripada advokatu za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i određuje visina naknade troškova u vezi sa tim radom,

ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije.

Član 2.

Advokatu pripada nagrada za izvršeni rad:

KRIVIČNI POSTUPAK

Tar. br. 1.

Za sastavljanje podnesaka:

inicijalnog podneska, prijedloga

za odlaganje izvršenja kazne,

uslovni otpust, brisanje osude,

rehabilitaciju i molbe 80 bodova

obrazloženog odštetnog zahtjeva 50% od nagrade iz Tar. br. 2.

podneska u prethodnom postupku,

nakon potvrde optužnice i u toku

glavnog pretresa 50% od nagrade iz st. 2. ovog Tar. br.

prigovora protiv optužnice 75% od nagrade iz st. 2 ovog

Tar. br.

Za odbranu optuženog (fizičko ili pravno lice) i zastupanje oštećenog na ročištima:

pred sudijom pojedincem osnovnog suda 100 bodova

pred vijećem osnovnog suda 200 bodova

pred okružnim sudom 300 bodova

pred vijećem vrhovnog suda i Suda BiH 400 bodova

Za odbranu optuženog (fizičko ili pravno lice) i zastupanje oštećenog na neodržanom ročištu ili pretresu advokatu

pripada 50% nagrade iz stava 2. ovog Tar. broja.

Za sastavljanje žalbe protiv presude, prijedloga za ponavljanje postupka i žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga

za ponavljanje postupka advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po stavu 2. ovog Tar. broja

uvećana za 50%.

Za sastavljanje odgovora na žalbu protiv presude advokatu pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje

po stavu 2. ovog Tar. broja.

Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, osim rješenja iz stava 4. ovog Tar. broja, advokatu pripada nagrada kao i za

odbranu, odnosno zastupanje po st. 2. ovog Tar. broja.

Za učešće advokata u istrazi, pregovorima sa tužiocem o krivici osumnjičenog i u izjašnjavanju o krivici advokatu

pripada nagrada kao i za odbranu, odnosno zastupanje po stavu 2. ovog Tar. broja.

Tar. br. 2.

OSTALI POSTUPCI (u procjenjivim stvarima)

Za sastavljanje inicijalnog i obrazloženog podneska i zastupanje na održanom ročištu ili raspravi u svim postupcima,

pred sudom ili drugim organom, u procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora u konkretnom

postupku, advokatu pripada nagrada:

Vrijednost spora Pripadajući bodovi

od 1,00 KM. do 5.000,00 KM 80 bodova

od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM 160 bodova

od 10.001,00 KM. do 20.000,00 KM 240 bodova

od 20.001,00 KM. do 50.000,00 KM 300 bodova

od 50.001,00 KM. do 100.000,00 KM 350 bodova

preko 100.000,00 KM 350 bodova + 2 boda za svakih

započetih 1.000,00 KM preko

100.000,00 KM ali ne više od

1.000 bodova

Za zastupanje (pristup) na neodržanoj raspravi i ročištu, u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima, u

procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora u konkretnom postupku, advokatu pripada 50% nagrade

iz stava 1. ovog Tar. br.

Za sastavljanje pravnog lijeka, odgovora na pravni lijek i zastupanje na održanom ročištu i raspravi po pravnom lijeku,

u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima, u procjenjivim stvarima, zavisno od vrijednosti predmeta spora

u konkretnom postupku, advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog Tar. br. uvećana za 50%.

Tar. br. 3.

OSTALI POSTUPCI (u neprocjenjivim predmetima)

Sastavljanje podneska i zastupanje na ročištu:

U sporovima zbog smetanja posjeda,

o pravu službenosti, o drugim

stvarnim pravima, iz radnih odnosa,

stambenog odnosa kao i autorskih i

drugih srodnih prava 100 bodova

U sporovima o razvodu i poništenju

braka, o zakonskom izdržavanju, o

smještaju maloljetne djece, o

osporavanju i utvrnivanju očinstva i

materinstva i drugim srodnim

predmetima 120 bodova

U postupcima pred sudom časti,

izabranim sudom, arbitražom ili

drugim organom 200 bodova

U postupcima upisa u sudski ili

drugi registar 250 bodova

U sporovima povodom upisa u sudski

ili drugi registar 300 bodova

U postupcima pred ustavnim sudom i u

postupku za zaštitu osnovnih ljudskih

prava i sloboda 400 bodova

U upravnom postupku 150 bodova

U upravnom sporu 300 bodova

U postupcima prekršaja u privrednom

poslovanju 300 bodova

U prekršajnom postupku 100 bodova

U postupku kod poslodavca 150 bodova

U svim drugim ovim Tar. br.

neimenovanim postupcima 150 bodova

Za sastavljanje pravnog lijeka, odgovora na pravni lijek i zastupanje na održanom ročištu i raspravi po pravnom lijeku,

u svim postupcima, pred sudovima i drugim organima advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog Tar. br. uvećana za

50%.

SASTAVLJANJE ISPRAVA

Tar. br. 4.

Za sastavljanje ugovora, izjave volje i druge isprave advokatu pripada nagrada prema Tar. br. 2. i Tar. br. 3.

Tar. br. 5.

PRAVNI SAVJETI I MIŠLJENJA

Usmeni pravni savjet i mišljenje 10 bodova

Pismeni pravni savjet i

pismenopravno mišljenje sa činjeničnim

i pravnim obrazloženjem 50% od nagrade prema Tar. br. 2.

i

Tar. br. 3., zavisno od vrste

zahtijevanog postupanja

Advokatu ne pripada posebna nagrada za pravno uputstvo, savjet i mišljenje radi pokretanja postupka i za vrijeme

trajanja postupka ukoliko advokat te poslove izvršava kao punomoćnik ili branilac u tim postupcima.

UČESTVOVANJE NA KONFERENCIJAMA

Tar. br. 6.

Za učestvovanje na konferenciji i sastanku na kojem se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima u poslu klijenta

advokatu pripada nagrada po Tar. br. 2. ili Tar. br. 3. zavisno od pravnog pitanja o kojem se raspravlja.

Tar. br. 7.

RAZMATRANJE SPISA, PROVJERA PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, PRIBAVLJANJE ISPRAVA ZA STRANKU

Uvid u spis, javnu knjigu i registar

i pribavljanje izvoda iz javne knjige

i registra 30 bodova

Provjera ili pribavljanje klauzule

pravosnažnosti ili izvršnosti 30 bodova

Tar. br. 8.

DOPISI I OPOMENE

Sastav obavještenja i uputstva klijentu,

zamjeniku i drugim učesnicima u pravnom

poslu klijenta 30 bodova

Sastav opomene protivnoj stranci da

plati odreneni iznos, ispuni neku

obavezu ili izvonenje 50% od nagrade po Tar. br. 2.

ili

Tar. br. 3., zavisno od vrste

zahtijevanog postupanja

NAGRADA ZA VRIJEME

Tar. br. 9.

Za svaki započeti čas odsustva iz kancelarije zbog učestvovanja u istrazi, radnji dokazivanja, pregovaranja, prisustva

na ročištu, pretresu ili raspravi po 30 bodova.

ODBRANA ILI ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA

Tar. br. 10.

Kad advokat u istom postupku brani ili zastupa više klijenata, pripada mu pravo na povišenje nagrade iz

odgovarajućeg tarifnog broja za drugog klijenta u visini od 50% i za svakog sljedećeg još za 25%, s tim da iznos

povišene nagrade ne može biti veći od 100% nagrade po odgovarajućem Tar. broju.

U postupku naplate i odlučivanja o naknadi troškova zastupanja iznos nagrade po stavu 1. ovog tarifnog broja dijeli

se na jednake dijelove prema broju klijenata.

POVIŠAVANJE ILI SNIŽAVANJE TARIFNIH STAVKI

Tar. br. 11.

Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, posebnu težinu predmeta, ili posebnu

odgovornost za obavljeni rad, nagrada iz odgovarajućeg tarifnog broja može se povećati do 100%.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se za rad u složenim sporovima ili postupcima, ili u sačinjavanju

posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava ili pravne literature,

proučavanje ili obrađivanje stručnih pitanja iz područja tehnike, hemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih nauka,

medicine, društvenih nauka, i sl.

U jednostavnijim poslovima, uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima klijent, pripadajuća

nagrada iz odgovarajućeg tarifnog broja može se sniziti za 25%, ali ne u poslovima za koje je već po ovoj tarifi

određena nagrada u visini od 50%.

PAUŠALNA NAGRADA

Tar. br. 12.

Advokatu pripada paušalna nagrada u iznosu od 25% od iznosa nagrade određene ovom tarifom za radnju u

postupku za koju su sporedne radnje obavljene za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima (prikupljanje

informacija, preglede spisa, predaja podnesaka sudu i pošti i sl. radnje), za koje radnje mu ne pripada posebna

nagrada prema ovoj tarifi.

Član 3.

Advokat i klijent mogu ugovoriti pružanje pravne pomoći za svaki ili određene slučajeve, na određeno ili neodređeno

vrijeme i ugovoriti nagradu advokatu u paušalnom iznosu.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu zaključuje se u pismenoj formi i mora sadržavati, između

ostalog, opis poslova pravne pomoći, način plaćanja i uračunavanja ili neuračunavanja paušalne nagrade u obračunu

i plaćanju nagrade i naknade troškova za rad advokata.

Član 4.

Advokat i klijent mogu ugovoriti visinu nagrade advokatu, kao i visinu troškova za rad i u vezi rada advokata.

Ugovor iz stava 1. ovog člana se zaključuje u pismenoj formi.

Ugovor iz stava 1. ovog člana je perfektan kada ga potpišu klijent i advokat.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana isključuje se primjena ove tarife u dijelu kojim je određena visina nagrade i naknade

troškova za rad advokata.

Član 5.

Za pružanje pravne pomoći u Federaciji BiH, Distriktu Brčko, pred Sudom BiH i inostranstvu državljaninu Republike

Srpske i Bosne i Hercegovine ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Republike Srpske, Distrikta Brčko i Bosne i

Hercegovine, advokat ima pravo izbora ili zahtijevati naknadu troškova i nagradu po ovoj tarifi ili po tarifi kojom je

određena nagrada i naknada za rad advokata u Federaciji BiH, odnosno po tarifi, odgovarajućem normativu, kojom je

određena nagrada i naknada za rad advokata u zemlji u kojoj je zastupao klijenta, i kad je zastupanje obavljeno

pismenim putem.

Visina nagrade za pruženu pravnu pomoć klijentu stranom državljaninu ili stranom pravnom licu može se pismeno

ugovoriti mimo elemenata ove tarife.

Ukoliko između advokata i klijenta iz stava 2. ovog člana nije pismeno ugovorena nagrada i naknada troškova za

pružanje pravne pomoći, advokat može od klijenta zahtijevati nagradu i naknadu troškova prema ovoj tarifi ili tarifi,

odnosno odgovarajućem normativu, kojom je određena nagrada i naknada za rad advokata u zemlji koje je klijent

državljanin, odnosno u zemlji u kojoj je sjedište pravnog lica klijenta.

Član 6.

U postupku naplate i priznavanju nagrade za rad advokata prema ovoj tarifi, kao i u postupku odlučivanja suda ili

drugog organa o troškovima postupka na teret protivne strane, nagrada predviđena ovom tarifom uvećava se za

iznos poreza na promet usluga.

Član 7.

Advokatu pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu poslova.

U troškove koji se imaju naknaditi po odredbama ove tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske, telefaks i

bankarske usluge.

Član 8.

Za obavljanje poslova izvan sjedišta advokatske kancelarije advokat ima pravo na naknadu troškova za prevoz,

dnevnice i na naknadu za odsustvovanje iz kancelerije.

Član 9.

Advokat ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini cijene putničke karte prevoznog sredstava po izboru

advokata.

Naknada iz prethodnog stava pripada advokatu u visini cijene prevoza za putovanje koje će najkraće trajati i

najkraćim putem.

Ukoliko je putovanje izvršeno noću, advokatu pripada pravo na naknadu troškova korišćenja kola za spavanje,

odnosno kabine na brodu.

Za upotrebu vlastitog automobila advokatu pripada naknada u visini 30% cijene litre BM-95/98 za svaki pređeni

kilometar puta.

Član 10.

Advokat ima pravo i na dnevnicu u visini od 100 bodova ako zbog izvršavanja poslova ostane na putu ili u mjestu u

kome mu nije sjedište kancelarije duže od 12 časova.

Ukoliko advokat mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije u toku dana duže od 16 časova ili više dana, ima pravo

i na i naknadu troškova korišćenja hotelskog smještaja kategorije po svome izboru.

Član 11.

Odmjeravanje troškova na teret protivne strane u odgovarajućem postupku ne utiče na obračun nagrade i naknade

troškova između advokata i klijenta za izvršeni rad i izdatke u vezi s radom.

Na zahtjev klijenta advokat je dužan sačiniti pismeni obračun nagrade za izvršeni rad, kao i troškova rada, i predočiti

mu ovu tarifu, osim ako je nagrada i naknada troškova ugovorena.

Advokat nema pravo od lica/klijenta tražiti nagradu za rad ako je aktom organa Advokatske komore Republike Srpske

imenovan/postavljen za zastupnika, punomoćnika ili branioca tome licu/klijentu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

U odnosu sa klijentom advokat primjenjuje Tarifu i odluku o vrijednosti boda koje su na snazi u trenutku naplate

advokatske nagrade, osim ako je nagrada i naknada troškova ugovorena.

Advokat ima pravo od klijenta zahtijevati naknadu troškova za stvarne izdatke koji su nastali u obavljanju povjerenih

mu poslova u iznosu prema računima uvećanim za zakonsku zateznu kamatu, obračunatu od dana kada je izdatak

učinjen do dana naplate.

Član 13.

Kad sud ili drugi organ odlučuje o naknadi troškova zastupanja na teret protivne strane, pa i u slučaju spora između

advokata i klijenta, primjenjuje Tarifu i odluku o vrijednosti boda koje su na snazi u vrijeme donošenja meritorne

odluke.

Član 14.

Vrijednost boda utvrđuje Izvršni odbor Komore.

Vrijednost boda iznosi 2,00 KM.

Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu danom objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’.

Član 15.

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske daje objašnjenja i tumačenja ove tarife.

Član 16.

Ova tarifa stupa na snagu danom objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’.

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata od 18.

decembra 1999. godine sa svim izmjenama i dopunama.